Referat fra 2009 Generalforsamlingen

Skrevet af formanden

Referat fra 2009 generalforsamlingen i grundejerforeningen Birkely Fjellerup  afholdt torsdag 23 Juli 2009.

www.birkelyfjellerup.dk

Emne

Beskrivelse

Ansvar

Dirigent

Jørgen Bust blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt efter vedtægterne.

De fremmødte

Beretning 1

Sct Hans blev som sædvanlig et pænt tilløbsstykke, selvom bålet var vådt og der var den del røg, lykkedes det at få ild i bålet, så der sideløbende kunne nydes Kaffe og en øl og  Vand – Tak til de personer i grundejerforeningen der etablerede  bålet.

Jørgen Bust

Beretning 2

Tager udgangspunkt i det 2008 godkendte referat

Stig

Strandkroen

Er nu i drift med forskellige butikker  og spisemuligheder

( jeg har sidenhen  faktisk hørt ,at man vil forsøge at etablere et diskotek igen, bemærk,  det er kun et løst rygte)

 

Farten 30 eller 40 km

 

Hele fjellerup inc de private sommerhusveje er omfattet af 40 km Zonen.  Politi og de  kommunale instanser vil godt acceptere 30 km- men så skal der etableres vejcikaner - for grundejernes egen regning.

Efter en del drøftelse  stoppes projekt 30 km- og afventer kommunens egne tiltag

 

Stig

Vejen

Da der er vejsyn med Aquadjurs i September, er vejen i år ikke vedligeholdt.

Jørgen Scharf og Stig , holder fast  i de punkter som vi ifølge udbudsmaterialet ikke mener, vi har fået.

Spørgsmål ????

 

De prioriterede punkter mht kvaliteten af vejen

 

1.1 Før opstart af arbejderne vedr. kloak

Afsnit 3 .

Før  anlægsarbejderne påbegyndes på de enkelte etaper,  indkalder entreprenøren vejmyndigheden(grundejerforeningen) og bygherretilsyn til vejsyn- hvor de eksisterende vejbelægninger og kloaktraneer vil blive registreret

 Ikke sket?

2.2 Forberedende arbejde .

2.1.1 Rydning

Ingen rydning må påbegyndes før arbejdets omfang og arbejdsmetoder er aftalt med byggetilsynet og evt.de berørte private lodsejere.

Der må kun ryddes i det af hensyn til arbejdet strengt nødvendige omfang. Inden der træffes beslutning om rydning af beplantning , skal entreprenøren indhente vurdering  fra en anlægsgartner

Er det sket ?

Råjordsarbejde

Side 9  i udbudsmaterialet

Under tilfyldningsarbejdet skal fyldet udlægges i ensartet lag, hvis tykkelse fastsættes ved kromprimeringsforsøg. Lagene komprimeres overalt i dækningens fulde brede umiddelbart efter udlægning.

 

Er komprimeringskravet opfyldt med eftervisning af anerkendt kontrolfirma ????+

Det er ikke sket, der er opfyldt uden komprimering ,derfor får vi sætninger( Huller) ??

Side 11

3.4.3 Kompremeringsafsnit

Der skal udføres mindst 5 komprimeringsprøver  pr kontrolafsnit 1000m3 bundsikringsmateriale.

Er det sket ?

Side 19 5.5.2

Der skal afsluttes med TV  inspektion

Er det foretaget, og var der fejl ??

Side 21 6.4.1

Grusveje og øvrige arealer med fast belægning reetableres med følgende belægningsopbygning.

20 cm bundsikringsgrus.

 

Dette gælder alle veje  hvor der er lavet kloak uanset hvordan vejen var før ?

Der skal også være lavet særlig sikring af vejkanter  -   Det er der ikke.

Hvor vejen er hævet over gammel højde  skal græsrabatten føres i højde og derefter eftersås med græs

Er der det ???

Overtagelse af Kloaker

Da Kommune ikke har indkaldt til aflevering, er de vel ikke overdraget  ?

1 års syn og 5 års syn for fejl og mangler

Klitvej og Fællesområdet ved stranden

Meget dårlig asfaltarbejde, samt manglende beplantning af fællesområdet. Cykkelsti afmærkningen ved Vaffelhuset er forsvundet, er det Danjord der skal udbedre

???

opfølgning

Ovennævnte punkter vil vi fra grundejerforeningen følge op på

Scharf/Stig

Initiativgruppe Paraplyen

Stig fortalte om initiativgruppen for samling af alle foreninger/erhvervsdrivende i Fjellerup med det formål at sikre en balanceret udvikling af turismen i Fjellerup

Se www.birkelyfjellerup.dk

Under Paraplyen

Stranden

Vandkanten har aldrig været grimmere.

Men Kan vi gøre noget selv.??

Lave en standens dag- men kan det koordineres med kommunen og måske de andre grunejerforeninger- Ellers må vi lave vores egen  strandens dag.

 

Hvad med den første lørdag i Juni ? men et er sikkert   Vi skal selv gøre noget

 

Stig/Paraplyen

Vaffelhuset.

Der blev stillet følgende spørgsmål.

·         Hvad har man lov til af musik, og i hvilken styrke.

·         Råb fra Højtalerne med ”at nu er maden klar”

·         Pakering af Motorcykler  på Cykelstien ved vaffelhuset.

 

Jeg har talt med Peter i vaffelhuset.

1.         Musik, der skal ikke tilladelse til når det er inden for Vaffelhusts egen matrikel- men der er restrektioner på styrken.  Peter mener han holder sig inden for styrkekravet, og da han 3 til 5 gange pr år bliver meldt til Politiet af enkeltpersoner, mener han også at han er blevet testet af politiet og godkendt.

De positive meldinger ved musikken overstiger dog langt de negative ifg peter.

2.         Råb om at maden er klar- i dag får kunden en tingest der lyser når maden er klar, i enkelte situationer med nedbrud må højtaleren dog bruges-

3.         Parkering på cykelstien ved vaffelhuset - ikke godt , men altid kortvarigt

 

 

Det løse

Hjemmesiden bliver brugt ganske flittigt minimum 25 besøg pr uge.

Internet- trådløs- Både Nordjursnet og Elronet er ved at etabler sig i området,og det virker ganske udmærket.

PPS betaling – Kontingent- stadig for dyrt i forhold til kontingentstørrelsen - så der omdeles så vidt muligt i sommerhusområdet for at spare portoen.

 

 

 

 

 

Regnskab

Enkelte restancer – vil dog blive inddrevet.

Fremlagt og godkendt.

Sven

Valg til bestyrelsen

Jørgen Bust ønskede efter en menneskealder at træde ud af bestyrelsen.

Fra salen blev der udtrykt stor ros for Jørgens arbejde og involvering i Foreningen gennem mere end 25 år.

 

Birgit Scharf fra Kl. Hansenssvej er nyvalgt til bestyrelsen

Tak ,Tak og atter tak til Jørgen-

Fastsættelse af Kontingent

Grenordningen med 2 årlige afhentninger, er blevet afregnet via kontingentet.

Vi skulle i 2009  tage stilling til om ordningen skulle forsætte i 2010.

Efter afstemning med 3 for grenordning og 13 i mod, blev det besluttet ikke at fortsætte grenordningen i 2010.

 

Skulle Hedeselskabet dukke op med en individuel ordning, vil det blive meddelt  grundejerne

 

 

 

 

 

Sven

Opråb/Vejrabat

I henhold til vedtægterne pålægger det den enkelte grundejer at holde kanterne ud til vejen.

Visse steder på Klara Hansens vej er det efterhånden umuligt for gående at passere samtidig med en bil.

Grundejerforeningen har hjemmel til at beskære udhæng  på den enkelt grundejers regning.

 

Vi har stadig grenordning  her i 2009, så venligst  benyt muligheden -  efter uge 42  vil der blive udlagt billeder på hjemmesiden med de områder som ikke lever op til vedtægterne-

 

Og det er faktisk forbundet med risiko som fodgænger ,  at møde en bil i de ”Tætteste ” områder

 

Den enkelte grundejer